Hanna 19 år
  Hej. Jag ska börja andra året på gymnasiet nu i höst och undrar vad kursen "Kommunikation" innebär (lite mer på djupet) och går ut på. Tack på förhand.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Amanda,
  följande info om kursen Kommunikation på gymnasiet (inom ämnet Pedagogik) finns på Skolverkets hemsida:

  Undervisningen i kursen Kommunikation ska behandla följande centrala innehåll:

   

  • Människors interaktion & kommunikation i olika sammanhang & utifrån olika teorier.
  • Sociala & kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion & kommunikation.
  • Gruppens & det sociala sammanhangets betydelse för interaktion & kommunikation.
  • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
  • Interaktion & kommunikation vid konflikter & konflikthantering.
  • Framväxten av mediekulturer & användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv & lärande.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation & information.

   

  Kunskapskrav (för att uppnå en viss betygsnivå)

  Betyget E

  Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

  Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

  Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

  Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

  När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  *****

  Betyget D

  Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
  *****

  Betyget C

  Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

  Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

  Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

  Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

  När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  *****

  Betyget B

  Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  *****

  Betyget A

  Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

  Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

  Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

  När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

  Länktips: skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne.

  Daniel Larsson SYV

  Hej Amanda,

  du fick redan svar från ANNA som visar på vad skolverket ger för info om kursen. Det är i princip det som SYV kan bidra med... om inte SYV-en själv läst samma kurs på gymnasiet och kan i så fall berätta om sina Personliga Erfarenheter /men det kan vara vilseledande - pga olika lärare kan bedriva undervisning på rätt så olika sätt.../.
  Om en elev står i valet mellan olika valbara kurser - är mitt råd att be om lov att "besöka" lektioner i den aktuella kursen på sin egen skola (sitta med på en lektion; ännu bättre - på ett par lektioner; eller i alla fall på en del av en lektion -om inte schemat tillåter att delta i hela lektionen). då kan man skaffa sig en egen uppfattning - genom den sorters "studiebesök".

  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga