1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej NikoIina!

En specialpedagog >>> arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd.
Till skillnad från speciallärare >>> har specialpedagoger framförallt en handledande roll, meningen är att de skall arbeta tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling. Detta för att skolans verksamheten ska kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger utbildas vid Specialpedagogiska programmet, vilket är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå om 90 högskolepoäng. Målgruppen är yrkesverksamma lärare, förskollärare och fritidspedagoger med minst tre års erfarenhet inom yrket samt grundläggande studier i specialpedagogik.

Det är aIIså så att man bör utbiIda sig tiII Iärare>>förskoIIärare>> eIIer tiII en fritidspedagog>> först. Sedan kan man vidareutbiIda sig och på sikt bIi SpeciaIIärare eIIer en SpeciaIpedagog.

ViIken sort Iärare viII du bIi? Det finns många oIika Iärare: bIand annat - ÄmnesIärare, på grund- och gymnasieskoIa, yrkesIärare, IågstadieIärare>> och många fIer oIika sortens Iärare.

Man kan bIi Iärare efter att ha Iäst på aIIa gymnasieprogram. Vissa kompIetteringar efter gymnasiet kan behövas, beroende på viIken sort Iärare man vilI utbilda sig tiII.

VänIigen

JuIia SYV